Prawa pracownicze - związki zawodowe

Ochrona praw pracowniczych

Związki zawodowe mają prawo do prowadzenia negocjacji zbiorowych z pracodawcami w celu uzyskania lepszych płac, świadczeń i warunków pracy. Związki zawodowe mają też zapewnioną szczególną ochronę przed nastrojami antyzwiązkowymi w miejscach pracy.

Rozwiązywanie umów o pracę – kiedy i jak to robić?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi tego, czego potrzebuje, lub pojawiają się inne problemy, może to być czas dla obu stron, aby się rozejść i rozwiązać wszelkie obowiązujące umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za obopólną zgodą dwóch osób lub w wyniku wypowiedzenia zainicjowanego przez jedną stronę (pracownika lub pracodawcę).

Praca tymczasowa a prawa pracownicze

Praca tymczasowa to rodzaj elastycznej organizacji pracy, w ramach której dana osoba zawiera z różnymi pracodawcami umowy na część etatu lub na czas określony, zazwyczaj na wykonanie tego samego zadania. Pracownicy tymczasowi otrzymują niższe wynagrodzenie niż pracownicy stali i mają mniej świadczeń, ponieważ nie zawsze mają pracę na długi okres czasu.

Ze względu na tę niepewność, niektóre firmy decydują się na zatrudnianie wykonawców zamiast zatrudniać pracowników w pełnym wymiarze godzin. Sami pracownicy mogą preferować pracę tymczasową, jeśli oferuje ona większą elastyczność i autonomię niż tradycyjne formy zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zobowiązania pracodawcy wobec pracowników są zazwyczaj jasno określone w kodeksie pracy. Obejmują one zazwyczaj okres, na jaki dana osoba jest zobowiązana do pracy, jej wynagrodzenie oraz wszelkie inne świadczenia, takie jak składki emerytalne i wynagrodzenie za urlop.

Dodatkowe obowiązki mogą być określone w umowie o pracę, jednak nie mogą one wykraczać poza kodeks pracy, który jest dokumentem nadrzędnym.

Jakie prawa pracownicze mają związki zawodowe?

Związki zawodowe to organizacje, które zrzeszają pracowników w celu negocjowania z pracodawcami płac, świadczeń i warunków pracy. Związki zawodowe mogą negocjować kontrakty w imieniu wszystkich pracowników danej firmy lub branży, lub tylko tych, którzy zdecydują się wstąpić do związku (co jest bardziej powszechne w niektórych krajach europejskich).

Najbardziej podstawową funkcją związków zawodowych jest pełnienie roli "agenta negocjacji zbiorowych" - to znaczy, że reprezentują one grupy pracowników podczas negocjacji z zarządem na temat stawek płac i innych warunków pracy.


22-04-22
Dodany przez @administrator
solidarnosc-center.org

MCBFS skupia się na wspieraniu pomysłów związku zawodowego Solidarność i pielęgnuje tradycje chrześcijańskie

solidarnosc-center.org 2022