Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

( International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność )

to powstała w 2018 roku jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" 

„Jeden drugiego brzemiona noście"
Skład Zarządu MCBFS

ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak (Dyrektor)

dr Jakub Synowiec (Wicedyrektor)

Jarosław Wasilka (Członek Zarządu)

 Artur Mrówczyński-Van Allen  prof. IFES (Członek Zarządu)

dr Amadeusz Pala (Sekretarz)

ZARZĄD MCBFS

Ze Statutu MCBFS
1. Zarząd składa się z Dyrektora Centrum, Wicedyrektora, Sekretarza. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 2. W skład Zarządu mogą wchodzić dodatkowi dwaj członkowie powoływani na wniosek Dyrektora, spośród pracowników naukowo-dydaktycznych UPJPII i innych ośrodków akademickich oraz instytucji społeczno-zawodowych oraz społeczno-kulturalnych. 3. Dyrektora powołuje Zespół Koordynatorów spośród samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych WF UPJPII, a zatwierdza Senat UPJPII. Wicedyrektora i Sekretarza, a także członków Zarządu, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu na wniosek Dyrektora Centrum powołuje Zespół Koordynatorów. Członkowie Zarządu nie mogą być powołani do pełnienia funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: a) realizacja Uchwały Programowej oraz związanych z nią projektów i programów badawczych, dydaktycznych, eksperckich i promocyjnych, oraz innych mających na celu rozwijanie działalności MCBFS zatwierdzonych przez Radę Naukowo-Programową, b) czynne zabieganie o fundusze na realizacje celów programowych, prowadzenie postępowań związanych z uzyskiwaniem grantów w programach badawczych, dydaktycznych, eksperckich i promocyjnych oraz innych mających na celu rozwijanie działalności MCBFS, przyjętych do realizacji na corocznym Posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej, c) przedstawienie na corocznym Posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej rocznego planu działania Centrum, d) składanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum na corocznym Posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej, e) omawianie i planowanie działalności MCBFS oraz przedstawianie projektu budżetu, jego realizację i sprawozdanie z wykonania, f) przygotowywanie budżetu MCBFS, g) opracowywanie i przedstawianie w imieniu Centrum wniosków o finansowanie zatwierdzonych przez Radę projektów badawczych, dydaktycznych, eksperckich i promocyjnych, oraz innych mających na celu rozwijanie działalności MCBFS.
Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

CONTACT US

International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność