Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

( International Center for Study of the Phenomenon of Solidarność )

to powstała w 2018 roku jednostka naukowa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie działająca we współpracy z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" 

„Jeden drugiego brzemiona noście"
Zespół Koordynatorów MCBFS

Bogdan Biś  (pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”) 

ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło (dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII)

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW MCBFS

Ze Statutu MCBFS
1. MCBFS prowadzi swoją działalność w ramach współpracy Wydziału Filozoficznego UPJPII oraz NSZZ „Solidarność”. 2. Patronat honorowy nad MCBFS sprawują Wielki Kanclerz UPJPII oraz Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. § 6. 1. Organami Centrum są: Zespół Koordynatorów, Zarząd, Rada Naukowo-Programowa. § 7 1. Zespół Koordynatorów w składzie: Dziekan WF UPJPII oraz Pierwszy Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” sprawuje nadzór nad Centrum oraz powołuje oraz odwołuje członków Zarządu.
Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

CONTACT US